fbpx
Rendezvénysorozat ÁSZF 2019-01-03T08:17:08+00:00

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Konferencia

 

Szolgáltatói  adatok :

 • Szolgáltató:
 • Agrárközösség Korlátolt Felelősségű Társaság
 • székhelye: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 49-55.
 • cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-285551
 • adószáma: 14635210-2-41
 • e-mail címe: agrarkozosseg@gmail.com

Általános  rendelkezések :

 • Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg az Agrárközösség Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), valamint az általa szervezett konferenciákra és egyéb rendezvényekre az internetes jegyvásárlás lehetőségét használó jogi és természetes személyek (a továbbiakban: Felhasználó), a Szolgáltató és Felhasználó együtt a továbbiakban: Felek) között a belépőjegyek megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybe vételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és Felhasználó jogait és kötelezettségeit.
 • Szolgáltató rendezvényeire online jegyvásárlás, és a BARION rendszerén keresztül történő online fizetés  lehetőségével lehet jelentkezni.
 • Felhasználó a Rendszer használata során nem köteles regisztrációra. Felhasználó a Rendszer használata során köteles megadni a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyes adatait A Felhasználó el kell fogadja jelen ÁSZF rendelkezéseit. A Szolgáltatás igénybe vételével Felhasználó elismeri, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte, megértette, magára nézve kötelezőnek elfogadta, valamint a Szolgáltatás igénybevételéhez megadott személyes adatai kezeléséhez a jelen ÁSZF-ben és a Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzatában meghatározott körben hozzájárult.
 • Felhasználó köteles a rendszer használata során valós adatokat megadni. E kötelezettségének elmulasztásából származó károkért és költségekért kizárólag felhasználó felel.
 • Szolgáltató jogosult visszautasítani bármely Felhasználói megrendelést, vásárlást ha az bármely módon jogszabályt, Szolgáltató egyéb szerződéses kötelezettségét, a Szolgáltatóra irányadó önszabályozó testület elfogadott etikai normákat és szabályokat, vagy egyébként a jó erkölcsöt, vagy Szolgáltató üzleti érdekeit sérti.
 • Felek rögzítik, hogy Felhasználó vásárlása tárgyában a közöttük létrejött szerződés nem minősül írásban létrejöttnek, így az iktatott formában Szolgáltatónál nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét a vásárlást követően Szolgáltató által e-mailben megküldött hivatalos visszaigazolás igazolja.
 • Felhasználó tudomásul veszi a Szolgáltatás alábbi technikai és jogi korlátait és kockázatait:
 • Az Internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére megakadhat. Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal jár el a zavartalan működés biztosítása érdekében, azonban nem tudja garantálni a Szolgáltatás, valamint a hozzá kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetve azt, hogy az a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A Szolgáltatáshoz való hozzáférés megszakadásából vagy hibájából származó károkért és költségekért Szolgáltató felelősségét kizárja.
 • Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást vagy a hozzá kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolás miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni, előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.
 • Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel, mely felelősség mértéke nem haladja meg a vásárlási transzakció értékét.
 • Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén Szolgáltató a Felhasználót az ÁSZF https://eu.agrarkozosseg.hu/aszf/ oldalon történő közzététele útján értesíti a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 8 nappal.
 • Felhasználót teljes körű felelősség terheli Szolgáltató Rendszerének használata során kifejtett tevékenységeivel kapcsolatban. Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti Szolgáltató ügyfélszolgálatát, adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén.

 

A  Szolgáltatás igénybe vételével  kapcsolatos jogviszony:

 • A Rendszeren keresztülvásárolt részvételi jegyek nem átruházhatóak. A Rendezvény esetleges elmaradása esetén a megvásárolt jegyek visszaváltásának folyamatát, illetve egyéb felhasználási lehetőségeit, valamint az ezzel kapcsolatos helyszíneket és határidőket Szolgáltató a Rendezvényhez kapcsolódó honlapon közli.
 • Felhasználó a belépőjegy megvásárlásával kijelenti, hogy a Szolgáltató rendezvényeinek látogatására, valamint a belépőjegyek felhasználhatóságára vonatkozó ÁSZF-ben, valamint Szolgáltató egyéb szabályzataiban és a Rendezvény weboldalán megjelölt rendelkezéseket megfelelően megismerte és a belépőjegyeket ennek ismeretében vásárolja meg.

A vásárlás menete:

 • A Rendszer használatához Felhasználónak nem kell előzetesen regisztrálnia. Egy vásárlással egy felhasználó számára vásárolható belépőjegy.
 • A regisztrációt követően Szolgáltató megerősítő, automatikus visszaigazoló e-mailt a Felhasználó által megadott e-mail címre. Hibás e-mail cím megadásából fakadó károkért a Felhasználó felel.
 • Szolgáltató kizárja felelősségét a fizetés során felmerülő esetleges hibákért.
 • A belépőjegy árak nettó árak, forintban kerülnek meghatározásra. A vásárlást követően Szolgáltató által generált e-mail még tartalmazza:
 • Rendezvény címét, időpontját és helyszínét,
 • Számlázási adatokat,
 • Résztvevő adatait

 

Részvétel  a  rendezvényeken

 • A Rendezvényekre kizárólag az arra kijelölt helyeken és időtartamban, kizárólag az arra feljogosított személyek jogosultak belépni.
 • Belépéskor a Rendezvényen résztvevő aláveti magát az adott Rendezvény vonatkozásában alkalmazásra kerülő jogszerű beléptetési folyamatnak.
 • A Szolgáltató a Rendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvények területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza.
 •  A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényekre csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel léphetnek be.
 • A Rendezvények területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákat, vakvezető kutyákat és rendőrségi kutyákat lehet behozni, az egyéb háziállatok beléptetését a Szolgáltató nem engedélyezi.
 • A Rendezvényen résztvevők kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindenkor a társadalmi szokások és etikai szabályok szerint elvárható kulturált magatartást tanúsítják, a Rendezvényen való részvétel szabályait magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A Rendezvényen résztvevők magatartásukkal, véleménynyilvánításukkal az AGRÁRKÖZÖSSÉG márkanév tekintélyét nem csorbíthatják, az AGRÁRKÖZÖSSÉG és a rendezvényen részt vevő személyek személyi és szerzői jogait kötelesek tiszteletben tartani. A Szolgáltató és Közreműködői jogosultak a Rendezvényen résztvevőt a Rendezvény helyszínéről – felszólítást követően – eltávolítani, amennyiben a Rendezvényen résztvevő a Rendezvényen való részvételre vonatkozó szabályoknak nem tesz eleget.
 • A Rendezvényen résztvevők kötelesek tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.
 • A Rendezvényen résztvevő tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a Szolgáltató, valamint a Szolgáltatótól engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak, más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a Rendezvényen résztvevő a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Rendezvényen résztvevő közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Rendezvényen résztvevő tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez.
 • A Szolgáltató, valamint a Szolgáltatótól engedélyben részesülő személyek a Rendezvényen résztvevő relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Rendezvényen résztvevő részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk.
 • A Rendezvényen résztvevő külön is tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Rendezvényt, illetve a annak egyes programjait rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on vagy Facebookon keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán, a Rendezvényen résztvevő nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szolgáltatóval szemben.
 • A Rendezvényen résztvevő kizárólag a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával jogosult a Rendezvényeken hang- és képfelvétel készítésére. A Rendezvényen résztvevő az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja. A Rendezvényen résztvevő más résztvevőket nem nevesíthet, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a Rendezvényen résztvevő a jelen pontban foglalt kötelezettségét megszegi.
 • A Rendezvények területén a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi, politikai vagy reklámtevékenység folytatása.
 • A Rendezvényen bármilyen demonstráció tilos.
 • A Rendezvények területén a Szolgáltató vagy Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Rendezvényen résztvevő az adott Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen Közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi.

 

Szavatosság

 • A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvényeket, az azokon nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket szükség szerint, időről-időre módosítsa, átalakítsa, továbbfejlessze. A Rendezvényen résztvevő nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szolgáltatóval szemben ezen módosítások, átalakítások, vagy továbbfejlesztések kapcsán.
 • A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekhez kapcsolódóan olyan Termékek és Szolgáltatások is megvásárolhatóak, amelyeket nem a Szolgáltató vagy Közreműködői, hanem más Szerződéses partnerek nyújtanak számára. Ilyen esetekben a szerződés közvetlenül a Fogyasztó és a Szerződéses partner között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek közvetlenül őket jogosítják, illetve kötelezik. A Fogyasztó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ilyen Termékekkel és Szolgáltatásokkal, illetőleg a rájuk vonatkozó jogviszonnyal összefüggésben a Szolgáltatóval szemben semmilyen igényt nem támaszthat. A Szolgáltató kijelenti, hogy nem vállal semmilyen felelősséget a Szerződéses partnerek által nyújtott Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Szerződéses partnerek által nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket a Rendezvényen résztvevő kizárólag saját felelősségére veheti igénybe, használhatja. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Szerződéses partnerek által biztosított Szolgáltatások és Termékek igénybevételével, illetve használatával kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért.
 • A Szolgáltató kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Fogyasztót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán. A Jegy ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra.
 • A Rendezvényen résztvevő teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa a Rendezvény keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a Szolgáltató, mind a Közreműködők és Szerződéses partnerek, mind a harmadik személyek tekintetében.
 • A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet bármely, Rendezvényen résztvevő jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Rendezvény bármely részvevőjének vagy harmadik személynek.
 • A Rendezvényen kívül, oda és visszaút alatt esetlegesen keletkező káresemények tekintetében a Szolgáltatót felelősség nem terheli, ezek nem esnek a Szolgáltató felelősségi körébe, mivel a Szolgáltató kizárólag a Rendezvények helyszínén bekövetkező káresemények kapcsán vonható felelősségre, a jelen ÁSZF-ben írt feltételek fennállása esetén.

 

Elállás, garanciális rendelkezések:

 • A belépőjegy kifizetésével a vásárlás befejeződik, Ennek megtörténtét követően Felhasználót (függetlenül attól, hogy a hatályos jogszabályok alapján fogyasztóak minősül-e) a 45/2014 (II.26.) Korm.r. 29.§ (1) bek. m) pontja alapján a Szolgáltatás igénybe vételétől való elállási jog nem illeti meg. A Szolgáltatónak nem áll módjában a belépőjegyet visszaváltani.
 • Felhasználó bármilyen kijavítást vagy kicserélést kizárólag a Szolgáltató weboldalán keletkezett hiba esetében kérhet, egyébként, így különösen hibás adatbevitelből, adathibából hibából fakadóan Felhasználó igényt nem támaszthat.
 • Felhasználó írásban közölt panaszára Szolgáltató legkésőbb 30 napon belül köteles érdemben, írásban válaszolni és, ha a panaszt nem tartja jogosnak, köteles ezen álláspontját megindokolni. Szóban közölt szóbeli panaszt a Szolgáltatónak haladéktalanul ki kell vizsgálnia, és ha azt nem fogadja el, úgy köteles arról jegyzőkönyvet felvenni és a panaszban foglaltakat 30 napon belül érdemben megválaszolni.

 

Fogyasztóvédelmi rendelkezések, jogviták:

 • Szolgáltató kizár minden felelősséget a Szolgáltatás vagy a hozzá tartozó honlap használója által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felel saját magatartásáért. Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal, a honlappal összefüggésben bekövetkezett jogsértések felderítések érdekében.
 • Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltatás vagy a hozzá tartozó honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit figyelembe véve kell eljárjon. Amennyiben a rendszer használatával összefüggő bármely tevékenység akár a Szolgáltató, akár a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, ilyen tevékenység következményeiért kizárólag Felhasználó felel.
 • Felhasználó a jelen Szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
  személyesen :  1037 Budapest Bokor utca 23. II. emelet. (munkanapokon: 8-16:30 óra között)
  telefonon: 06 70-424-4070 (munkanapon 8-16:30 óra között),
  online ügyfélszolgálat:  agrarkozosseg@gmail.com
 • Jelen ÁSZF-el, illetve az az alapján nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos jogvitákban Felhasználó az alábbi jogérvényesítési lehetőségeket veheti igénybe:
  Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (www.nhf.hu, 1088 Budapest, József krt. 6.)Békéltető Testület, amely a Szolgáltatások minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták bíróságon kívüli, békés rendezése céljából jött létre (www.bekeltetes.hu),

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu, 1125 Budapst, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.)),

 • Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv., a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltűntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009 (I.30.) NGFM-SZMM együttes rendelet, a 2012. évi LV. tv., a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv., a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV tv., a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. tv., a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 2010/2009 (IX.9.) Korm. r., a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. tv., a gazdasági reklámtevékenység alapvető tevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

 

A  honlapon megjelenő védjegyek és szellemi tulajdonok:

 • A Szolgáltatás honlapján megjelenő védjegyek a Szolgáltató, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyes semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
 • A honlapon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak. Az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, illetve jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérő célra nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
 • A Felhasználó által a Szolgáltatás igénybe vétele során közölt adatok tekintetében a Szolgáltató adatkezelővé válik a Felhasználó felhatalmazásával. Az adatkezelés részletes szabályai tekintetében Szolgáltató Adatkezelési Szabályzata az irányadó.
 • Szolgáltató korlátozás nélkül jogosulttá válik a Felhasználó által a Szolgáltatás használatával összefüggésben nyilvánosságra hozott észrevételek hasznosítására, felhasználására, közzétételére és törlésére a nélkül, hogy a Felhasználó részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtson.

 

Adattárolással kapcsolatos rendelkezés

 

Budapest, 2019. 01. 02.

Agrárközösség Kft.

2018 Agrárközösség | Minden jog fenntartva! | Design and Marketing by Maximum Business | Fizetés Barionnal

BIZTOSÍTSD BE A HELYEDET! -1186 Days 16 Hours 32 Minutes 3 Seconds
Jegyvásárlás