fbpx

Amit a tanulószerződésekről tudni kell

 

Szakképzési évfolyamon a tanuló gyakorlati képzése a gazdálkodó szervezetnél – a tanuló és a gazdálkodó szervezet között – gyakorlati képzés céljából megkötött írásbeli tanulószerződés alapján folyik (részképzési időre is).  A tanulószerződésekkel kapcsolatos regisztrációs és felügyeleti feladatokat a kamara végzi.

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, illetve a 4/2002. (II.26.) OM rendelet szabályozza az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásait. Tanulószerződés alapján a gazdálkodó szervezetnek pénzbeli juttatást kell fizetni a tanuló részére, amelyet járulékaival együtt visszaigényelhet. A pénzbeli juttatás havi mértéke független az adott tanévben teljesítendő elméleti és gyakorlati képzési napok számától. A pénzbeli juttatásra a tanuló a tanév első napjától jogosult, és az a képzési idő teljes időtartama alatt megilleti (oktatási szünet alatt is). A pénzbeli juttatás havonta, utólag, legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell kifizetni (levonni belőle csak jogszabály alapján szabad).

Tanulószerződés köthető felnőtt oktatás keretében folyó szakképzésben is (nappali, esti és levelező tagozaton is).

A tanuló betegsége ideje alatt táppénzre jogosult ( a pénzbeli juttatás 70%-a illeti), hiányzása csak táppénzes igazolással fogadható el. A tanuló részére a gyakorlati képzési napokon egyszeri kedvezményes étkezést vagy étkezési költségeihez természetbeni hozzájárulást kell biztosítani.

Amennyiben a gyakorlati képzést szervező átmenetileg a székhelyen, illetve az állandó gyakorlati képzési helyén kívül lévő munkahelyen szervezi a gyakorlati képzést, akkor napi háromszori- térítési díj nélküli- étkezés, szállás és utaztatás illeti meg a tanulót. A tanulót a gyakorlati képzés ideje alatt ugyanolyan tisztálkodási eszköz (szappan, kéztisztító krém), továbbá ugyanolyan munkaruha, egyéni védőeszközvédőital illeti meg, mint a vele azonos munkahelyen, illetőleg munkafeltételek között foglalkoztatott munkavállalót. A tanulóra a teljes képzési időre felelősségbiztosítást kell kötni az 1993. évi LXXIX tv. 11§ (5) bekezdése alapján (harmadik személy részére okozott kár esetére).

A tanulószerződés alapján kifizetett pénzbeli juttatás tekintetében az SZJA tv. 3.§ 72. e) bekezdése a mérvadó, mely szerint az adóterhet nem viselő járandóság körébe tartozik:a tanulószerződés, illetve hallgatói szerződés alapján, valamint szakképzésben tanulószerződés nélkül résztvevő tanulónak a szorgalmi idő befejezését követő összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára kötelezően kifizetett díjazás, valamint a tanulószerződéses tanulót jogszabály alapján megillető kiegészítő pénzbeli juttatás, továbbá szakiskolai tanulmányi ösztöndíj.

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 63. és 64. § -a az alábbiak szerint rendelkezik:

Nappali rendszerű oktatásban:

„Tanulószerződés alapján kifizetett tanulói pénzbeli juttatás havi mértékének legkisebb összege annak a szakképzési évfolyamnak az első félévében, amelyben a tanuló tanulószerződés alapján vesz részt szakképzésben, ha – a szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott elméleti és gyakorlati képzési idő arányát figyelembe véve – a gyakorlati képzési idő eléri

 • a nyolcvan százalékot, a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér (a továbbiakban:   minimálbér) tizenöt százalékának 1,3-szerese,
 • a hetven százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 1,2-szerese,
 • a hatvan százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 1,1-szerese,
 • az ötven százalékot, a minimálbér tizenöt százaléka,
 • a negyven százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,9-szerese,
 • a harminc százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,8-szerese,
 • a húsz százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,7-szerese.

A felnőttoktatásban részt vevő tanuló számára tanulószerződés alapján kifizetett pénzbeli juttatás havi mértéke az ugyanazon szakképesítés megszerzésére irányuló, nappali rendszerű iskolai oktatás szerinti képzésben tanulószerződés alapján kifizetett tanulói pénzbeli juttatás havi mértékének

 • 100%-a, a nappali oktatás munkarendje szerint folyó képzés esetén,
 • 60%-a, az esti oktatás munkarendje szerint folyó képzés esetén,
 • 20%-a, a levelező oktatás munkarendje szerint folyó képzés esetén.

A tanulmányi kötelezettségének eredményesen eleget tett tanuló pénzbeli juttatásának mértékét a szakképzési évfolyam további féléveiben a tanulószerződésben meghatározott szempontok figyelembevételével emelni kell, a tanuló tanulmányi előmenetelének, a gyakorlati képzés során nyújtott teljesítményének és szorgalmának figyelembevételével.

Ha a tanuló elégtelen tanulmányi eredménye miatt évismétlésre kötelespénzbeli juttatásának havi mértéke a megismételt szakképzési évfolyam első félévében az előző félévre megállapított pénzbeli juttatás fele. A további félévekben a pénzbeli juttatás mértékének megállapítása a törvényi előírásoknak – fentebb leírtak szerint – megfelelően történik.

Ha a tanuló a befejező szakképzési évfolyamon az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket nem teljesítia tanítási év utolsó tanítási napját követő naptól a tanulószerződés alapján tanulói juttatásra nem jogosult.

A tanulói pénzbeli juttatás kifizetésének módját és legkésőbbi időpontját, a tanulói pénzbeli juttatásból történő terhek levonására vonatkozó tájékoztatás módját és a tanulói pénzbeli juttatással kapcsolatos valamennyi lényeges körülményt a tanulószerződésben kell rögzíteni.

A tanuló pénzbeli juttatását a tanuló részére csak banki átutalással lehet teljesíteni.

A tanulót a tanulói pénzbeli juttatás a tanulószerződés alapján a tanulószerződés hatálybalépésének napjától, teljes hónapra illeti meg. A tanulói pénzbeli juttatás összegét a tanuló igazolatlan mulasztásával arányosan – a tanulókat megillető juttatások részletes szabályairól szóló rendeletben meghatározottak szerint – csökkenteni kell.

Ha a tanulószerződés a tanév megkezdése után, hónap közben jön létre vagy szűnik meg, a tanulót a tanulói pénzbeli juttatás időarányos része illeti meg.

A tanulót a tanulói pénzbeli juttatás a tanulószerződés alapján a tanév szorgalmi időszakot követő időtartamára, július és augusztus hónapra is megilletiA befejező szakképzési évfolyamon a tanulót a tanulói pénzbeli juttatás a tanulmányok befejezését követő első komplex szakmai vizsga utolsó napjáig illeti meg.

A tanulói pénzbeli juttatást utólag, a Munka Törvénykönyve szabályai figyelembevételével kell kifizetni a tanuló részére.

A tanuló részére járó tanulói pénzbeli juttatásból levonásnak csak jogszabály, végrehajtható határozat vagy a tanuló hozzájárulása alapján van helye. A levonásra a Munka Törvénykönyvének a munkabérből történő levonásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

A 2018. január 01.-től érvényes legkisebb munkabér (minimálbér) havi 138.000.- Ft.

Elszámolási lehetőségek a gazdálkodók részére:

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény (2011. évi CLV. tv.), valamint az új elszámolási rendszerhez kapcsolódó szakképesítésenkénti normatívákat tartalmazó rendelet (280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet). alapján a gyakorlati képzést folytató szervezet  elszámolhat, illetve visszaigényelhet a  költségek fedezetére nyújtott támogatást.

A szakképzési hozzájárulást gyakorlati képzés szervezésével teljesítő, gyakorlati képzést folytató szervezet  a bruttó kötelezettsége mértékét

 • a)  óta (a törvénymódosítást követően) az alapnormatíva összege 480 000 Ft/fő/év,
 • az erről szóló kormányrendeletben szakmacsoportonként meghatározott, gyakorlati képzési normatívákszerint számított összeggel (a továbbiakban: csökkentő tétel) csökkentheti.

A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékére a 240/2012. (VIII.30.) számú Kormányrendelet tartalmazza,  amely a 280/2011.(XII.20) rendelettel került módosítása.

Mikor szűnik meg a tanulószerződés?

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 64. § (3) bekezdése szerint a tanulót a tanulói pénzbeli juttatás a tanulószerződés alapján a tanév szorgalmi időszakot követő időtartamára, július és augusztus hónapra is megilleti. A befejező szakképzési évfolyamon a tanulót a tanulói pénzbeli juttatás a tanulmányok befejezését követő első komplex szakmai vizsga utolsó napjáig illeti meg.

Erre figyelemmel, ha a tanulószerződés nem kerül megszüntetésre, az érintett tanulót – ahogyan a többi tanulót is – megilletné a díjazás a nyári szünidőre is. Ugyanakkor, arra figyelemmel, hogy a tanuló ténylegesen nem vesz részt majd a nyári gyakorlaton, már nem jogosult díjazásra.

A Szakképzési törvény 49. § (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

49. § (1) A tanulószerződés megszűnik

a) ha a tanuló a befejező szakképző évfolyamot sikeresen teljesíti, az első, második szakképesítés esetén a második komplex szakmai vizsga utolsó napján;

b) a szakképző iskolából való kizárással, vagy a tanulói jogviszonynak a nemzeti köznevelésről szóló törvényben szabályozott esetekben történő megszűnésének napján, amennyiben a tanuló az iskolai tanulmányait harminc napon belül más szakképző iskolában nem folytatja;

Ennek megfelelően a befejező időszak a tanulószerződések esetében a befejező szakképzési évfolyamon a komplex vizsga utolsó napjával szűnik meg a tanulószerződés. Ennek megfelelően kell eljárni a gyakorlati képzést szervező vállalkozásnak.

Mezőgazdaságban jártas könyvelőre van szüksége? Az ország egész területén könyvelünk mezőgazdasági vállalkozásokat.

Kérdése van? 

Keressen bátran, szívesen segítek!

2018-07-09T12:40:44+00:00
BIZTOSÍTSD BE A HELYEDET! -1270 Days 15 Hours 27 Minutes 44 Seconds
Jegyvásárlás